ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КЕРІВНИКУ ЗАМОВЛЯЮЧИ АУДИТ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КЕРІВНИКУ ЗАМОВЛЯЮЧИ АУДИТ

     Аудит в Україні є новим видом діяльності.

Роль аудиту в процесі діяльності підприємства ще не достатньо висвітлена в інформаційних джерелах, а звідси і низька обізнаність управлінського персоналу стосовно місії аудиту, цілей аудиту, видів аудиторських послуг, відповідальності аудитора та інші. Тому, в процесі надання аудиторських послуг, суб’єкту господарювання постає багато проблемних та суперечливих питань, які виникають під впливом цілого ряду факторів та обставин.

Основними законодавчими та нормативними актами, які регулюють аудиторську діяльність в Україні є Закон України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародні стандарти аудиту, які є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання.                

  Метою аудиту є висловлення об’єктивної думки щодо достовірності, повноти та законності перевіреної фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах,  мінімізації інформаційного ризику впливу на економічні рішення, які будуть прийняті користувачами такої фінансової звітності.

Однією із особливостей аудиту є формування особистого професійного судження аудитора, як фізичної особи. Тому  якість аудиту, в першу чергу залежить від максимальної обґрунтованості судження аудитора, яке знаходиться в безпосередній залежності  від професійної компетенції аудитора, професійного скептицизму та контекстних умов завдання.

Місією аудиту є підвищення довіри, визначених користувачів, до фінансової звітності, яка була об’єктом перевірки аудитора.

 Аудит фінансової звітності можуть проводити лише ті суб’єкти аудиторської діяльності  (аудитори та аудиторські фірми), які включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів.  Такий Реєстр веде Аудиторська палата України, яка є регулятором аудиторської діяльності в Україні.  З Реєстром можна ознайомитись на офіційному сайті Аудиторської палати України. 

Аудит фінансової звітності може проводитись з ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит).

 Найбільш поширеним на сьогодні є обов’язковий аудит фінансової звітності, так як оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком вимагається зі сторони регуляторів, таких як Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків  фінансових послуг.

 Хочу звернути увагу на те, що не всі суб’єкти аудиторської діяльності можуть проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Такі суб’єкти повинні відповідати, встановленим Аудиторською палатою України, критеріям та бути включеними до спеціального Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення обов’язкового аудиту. Основними вимогами до таких аудиторських фірм є наявність Свідоцтва про відповідність внутрішньої системи контролю якості, страхування своєї відповідальності перед третіми особами, наявність у складі своїх працівників не менше трьох сертифікованих аудиторів, наявність власного веб-сайту та інші.

  Ситуація, яка на сьогодні  склалася, говорить про  відсутність, у більшості замовників, потреби у якісному аудиті, особливо це стосується   власників підприємств, звітність яких підлягає обов’язковому аудиту і в пріоритеті є мінімізація вартості отримання аудиторського звіту, як                   «папірця», а не офіційного документу, що спричиняє низьку якість аудиту. Негативним явищем, яке також впливає на якість аудиту, є відсутність цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг, демпінгування цін на послуги аудиту, зосередження замовлень з аудиту в одній або двох аудиторських фірмах, а звідси формальність його проведення.  

 Відповідно до  ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні» відповідальність за підготовку, складання та подання фінансової звітності несе  керівник підприємства.  Обов’язковою вимогою Міжнародних стандартів аудиту є розуміння управлінським персоналом своєї відповідальності за складання та достовірне подання фінансової звітності, про що аудитор обов’язково повинен зазначити у аудиторському звіті в розділі «Відповідальність управлінського персоналу». Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності, яка була предметом перевірки.

На підставі проведеного моніторингу фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та оприлюдненої разом з аудиторським звітом, можна сказати, що  в дуже багатьох випадках фінансова звітність, яка підлягала аудиту, не відповідає вимогам нормативних актів, які є основою для складання такої звітності.  Особливо це стосується стислого опису значущих облікових політик та розкриття інформації в примітках до фінансової звітності.

 Звичайно, не можна однозначно стверджувати, що всі замовники аудиту, за мету ставлять отримання так званого «папірця». Сьогодні потреба в якісному аудиті зростає. Це насамперед зумовлено зацікавленістю власників, управлінського персоналу в уникненні ризиків ведення бізнесу, дотримання законодавчих вимог, оцінки й підтвердження ступеня обґрунтованості інформації в системі обліку і фінансової звітності.

 Що ж потрібно знати  замовнику аудиту, для того щоб отримати якісний аудит?  Ну по–перше, чітку визначити мету проведення аудиту. По- друге обрати аудиторську фірму.  Замовник також повинен знати, що не завжди, обрана ним, аудиторська фірма може дати згоду на проведення аудиту. Перед тим, як укласти договір на проведення аудиту, аудитор повинен виконати цілий ряд аудиторських процедур, які вимагаються Міжнародними стандартами аудиту. Серед яких попереднє ознайомлення з бізнесом клієнта, оцінка стану внутрішнього контролю на підприємстві, отримання розуміння відповідальності управлінського персоналу за складання фінансової звітності, обговорення  умов проведення аудиту. Аудитор також повинен визначити чи може він дотриматися етичних принципів, таких як незалежність від клієнта та чи має аудиторська  фірма необхідну компетентність, досвід, знання, ресурси та достатність часу на проведення аудиту. У разі, якщо після проведення попередніх процедур для виявлення та оцінки чинників ризику, доречних для прийняття рішення, аудитор приймає рішення про прийняття завдання, він узгоджує умови завдання в листі-зобов’язання. До укладання договору аудитор повинен узгодити вартість аудиту, яка, в основному, залежить від обсягу бюджету часу, необхідного для проведення аудиту та кваліфікації персоналу аудиторської фірми, який буде задіяний в аудиті. Отже, якщо  Ви звернулись до аудиторської фірми і в той же час узгодили вартість завдання, у Вас повинні виникнути сумніви в якості його виконання.

Цілями аудитора при аудиті фінансової звітності є: сформулювати думку про фінансові звіти, виходячи з оцінки висновків, на основі отриманих аудиторських доказів та чітко висловити думку в письмовому звіті, який описує підставу для висловлення такої думки. На завершальному етапі аудиту, перед наданням аудиторського звіту, аудитор надає управлінському персоналу лист-повідомлення щодо виявлених під час аудиту помилок та визначає суттєвість їх впливу на показники фінансової звітності. Якщо ж управлінський персонал приймає рішення  про виправлення помилок та вносить відповідні зміни до фінансової звітності, він про це повідомляє аудитора та подає нову фінансову звітність.

 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності не є конфіденційним документом і носить публічний характер.

 В даній статті хочу звернути  особливу увагу керівників Державних комунальних підприємств та бюджетних установ, які визначають аудиторську фірму, на проведення аудиту фінансової звітності, на підставі тендерних закупівель. По–перше, при формуванні технічного завдання та  змісту договору, необхідно розуміти вимоги до аудиторів та аудиторських фірм, які встановлені Законами України та нормативними актами. По-друге, якщо Ви замовляєте аудит фінансової звітності, то повинні розуміти, що одна і та ж аудиторська фірма не має права проводити аудит і паралельно надавати інші послуги та звіти, крім Звіту щодо фінансової звітності. 

 Крім аудиту фінансової звітності аудитори та аудиторські фірми можуть надавати і інші послуги. Найбільш поширеними сьогодні є: виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації, інформаційно-консультаційні послуги з питань бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, ведення бухгалтерського обліку та складання податкової і фінансової звітності та інші, послуги, які передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність».

 Хочу зупинитись на виконанні погоджених процедур стосовно фінансової інформації. До нашої фірми часто звертаються керівники підприємств, з проханням провести аудит на підприємстві. Після спілкування, стає зрозумілим, що в більшості із них цікавить конкретна інформація, яка стосується бухгалтерського та податкового обліку на відповідність законодавчим та нормативним вимогам. Тому, в даному випадку, замовник отримає більш корисну інформацію, замовивши виконання погоджених з ним процедур. Погоджені процедури, це перелік питань, які цікавлять замовника, та можуть передбачати  перевірку рахунків і статей бухгалтерського обліку,  податкової звітності та інше. За  результатами перевірки (виконання погоджених процедур) замовнику надається Звіт про фактичні результати, де зазначається інформація, отримана в результаті перевірки. Такий Звіт носить конфіденційний характер, надається лише замовнику (керівнику підприємства), на підставі якого він може зробити власні висновки, щодо стану перевіреної інформації, а також прийняти рішення щодо виправлення, зазначених аудитором, помилок та відхилень.

Складність бухгалтерського обліку, часті зміни в податковому законодавстві, істотна суперечливість законодавства, значні фінансові санкції   все частіше спонукають керівників підприємств, які прагнуть уникнути ризиків можливих фінансових втрат, звертатись за послугами до аудиторських фірм. Тому інформація, викладена в даній статті, стане Вам в нагоді, при визначенні виду аудиторських послуг та обираючи аудитора чи аудиторську фірму для отримання якісних послуг.

                                                                 Надія Манько, директор ТОВ

                                                         «Аудиторська фірма «Надійність»,

                                                           Уповноважений представник                 Аудиторської палати України у Вінницькій області
Коментарі відвідувачів

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ

501

26-27 липня у Вінниці відбудеться турнір з футболу «Кубок Героїв спецназу». Захід проходитимуть на стадіоні КП «Центральний міський ...

404

Протягом трьох годин 16 липня оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції Вінниччини та працівники Вінницького ...

303

У Жданівській об’єднаній територіальні громаді, що у Хмільницькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію загальної практики ...

279

Спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, урочисто передано ...

275

У Вінницькій області на виборчому окрузі №17 (центр – місто Ладижин) заявили про напад кандидат у народні депутати України та волонтер ...